# عمر

سال 89 هم ...

   هل مِن محیص؟(گریزی هست؟)  - شماآنپایین،چیزیکهگفتهبودیمپیداکردی؟ - منفراموشکردهبودمکهدنبالچهچیزیبایدبگردم؟ - چرافراموشکردی؟ - چونکارمیکردم. ازصبحتاشبجانمیکندم. براییکوعدهغذامجبوربودممثلسگبدوم. وقتیغذامیخوردمدوبارهگرسنهمیشدمومجبوربودمدوبارهکارکنم. زندگیمنهمهاششدهبودکاروکاروکار. فکربهدستاوردنآسایشهمهچیزراازخاطرمبردهبود. هرچهبیشتردنبالآسایشمیرفتمآنراکمتربهدستمیآوردم. ماآنجامظلومبودیم. - ازکسیکمکنخواستی؟ - نه. - ببریدش. - اعتراضدارم! - بهچی؟ - شماماراگولزدید. ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 4 بازدید